Vyšetření složení těla (Bodystat)

Bodystat

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Následně jsou takzvanými predikčními rovnicemi vypočítány hodnoty složení těla v absolutních hodnotách i procentuálně – tuk, aktivní tělesná hmota celkově i s odečtem vodního podílu, celková tělesná voda (u špičkových kategorií přístrojů lze rozlišit i vodu intra – a extracelulární) Naměřené hodnoty a vypočítané výsledky u nejlepších oborových přístrojů mají velmi těsný vztah k náročným referenčním metodikám (DEXA, hydrodenzitometrie, diluční metody atd.) Vyšetření je však rychlé, pohodlně opakovatelné, pohotově zpracované do trendových a dalších nadstandardních zpráv.


Jak to funguje?

1. Zpráva o složení těla + trendová zpráva + management hmotnosti a aktivity + zpráva o úrovni srdečního rizika

2. Bodystat – stavba těla a wellness profil
složení těla = tělesný tuk + aktivní tělesná hmota + tělesná hmotnost + celková tělesná voda + klidový energetický výdej (BM) + vypočtený celkový energetický výdej (CEV) + poměr pas/boky + body mass index (BMI) + krevní tlak (TK) v klidu + tepová frekvence

Jak se připravit na vyšetření?

Aby výsledky měření na Bodystatu byly co nepřesnější, snažte se dodržet následující doporučení:

 • Nejíst a nepít 4 hod. před vyšetřením
 • Necvičit 12 hod. před vyšetřením
 • Nepít alkohol a kofein 12 hod. před vyšetřením
 • Ženy by neměly měření absolvovat kvůli nepřesnosti v období menstruace.


UPOZORNĚNÍ !!!

 • Měření se nedoporučuje provádět u těhotných žen.
 • Měření se nesmí provádět u osob s kardiostimulátorem.

Aby byly vaše pohybové aktivity co nejúčinnější, je nutné pro každého z vás sestavit individuální tréninkový plán, včetně úpravy stravovacích návyků a regenerace. Uvedený způsob však může fungovat jedině tehdy, budu-li podrobněji znát složení vašeho těla. Zárukou toho je právě přístroj BODYSTAT, resp. výsledky jeho měření, které obsahují: – složení těla (tuk, tělesná voda, svalová a kostní hmota), výpočty metabolismu a aerobní kapacity, hodnoty plicních funkcí, krevního tlaku, tepové frekvence a cholesterolu, program úpravy vaší hmotnosti apod.

Zprávy Bodystatu obsahují (z vlastního měření i dodaných parametrů kondice a krev. rozborů):

 • složení těla (váhově i v procentech – tuk, tělesná voda, svalstvo + kostní hmota)
 • výpočty metabolismu
 • aerobní kapacita
 • síla stisku
 • plicní funkce
 • poměr pas/boky
 • 3 úrovně cholesterolu
 • systolický a diastolický krevní tlak
 • klidová tepová frekvence
 • program omezení srdečního rizika
 • trendové zprávy
 • program úpravy váhy a pohybové aktivity

Kvalita měření a zpracování výsledků je dána:

 • polohou a kvalitou elektrod, tedy i správností obsluhy
 • kvalitou hardwaru při opakovaných měřeních a jeho dlouhodobou odolností
 • zpracováním predikčních rovnic pro určité skupiny obyvatelstva (muži, ženy, děti různých věkových kategorií, aktivní sportovci, starší osoby nad 70 let věku)
 • pružností softwaru a možnostmi dalšího zpracování výsledků

Proto existují jednoduché domácí nebo kvalitní profesionální analyzátory. Přístroje BODYSTAT představují ve všech parametrech absolutní špičku.

Přístroje Bodystat používají naši špičkoví odborníci:

 • Katedra antropometrie FTVS UK Praha – prof. Ing. V. Bunc
 • Centrum obezitologie III. LF UK Praha – doc.Dr. Hainer, prim. Dr. Kunešová
 • Laboratoř fakulty všeobecného lékařství při VFN – prof. Novotný
 • Krajské hygienické stanice
 • Oddělení sportovního lékařství a funkční laboratoře
 • Přední fitcentra a nutriční specialisté

Zdroj: www.bodystat.cz